Parasitology.MDCU

เจ้าหน้าที่คณะแพทย์ศาสตร์

นางสาวอุรัสยา พัฒนวงศ์

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: purassaya@hotmail.com

ดร.ศรีวตาภรณ์ ส.สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: sriwatapronsor9@gmail.com

นางสาวรุ่งฟ้า บุญเสริม

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P6

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: sky_rung123@hotmail.com

นายศักดิ์ชัย แก้วไทรเทียม

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P8

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภปร. ชั้น 4

Email: sakchai.k05@gmail.com

นายทวีศักดิ์ แซ่เตีย

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: tia.taweesak@gmail.com

นางสาวกุลวดี ซ้ายอิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

หน่วยธุรการการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: smedksi@gmail.com

นางสาวอุทัยทิพย์ บุญเกษม

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: trady_bear@hotmail.com

นางสาวอโณทัย อินต๊ะกาวิล

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

หน่วยธุรการการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: enoza_num1@hotmail.com

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางสาวจารุรัตน์ เภานิบล

นักเทคนิคการแพทย์ 7

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: trcjpnn@gmail.com

นางสาวสิริพร ศรีรุ่งเรือง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 3

Email: lingnooy55@windowslive.com

นางสาวปัทมา อายุโย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 3

Email: pattama_nidnoi@hotmail.com

นางสาวมณฑาริยา คะเณย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 3

Email: peachy_mp@hotmail.com

นางสาวลัดดาวัลย์ เรืองคง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภปร. ชั้น 4

Email: ruangkhong@gmail.com

นางสาวสุจารินี เตชะวณิชย์

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: Sujarinee.2519@gmail.com

นายณภัทรพงศ์ บุตรเสน

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภปร. ชั้น 4

Email: ake2521@gmail.com

นายปริญญา พิมพ์ทอง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 3

Email: –

นางสาวกุลธิดา เทียมปาก

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคาร ภปร. ชั้น 4

Email: –

นายจารุวัตร ลิ่มต่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

หน่วยธุรการการปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

Email: jaruwat.lmr@gmail.com