Parasitology.MDCU

Kanyarat Kraivichian

รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

Email: Wilai.s@chula.ac.th

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี:

แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท:

ตจวิทยา, แพทยสภา,
คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก:

ดำแหน่งอื่นๆ:

  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  • กรรมการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Gnathostomiasis

keyword เกี่ยวกับหัวข้อ, งานวิจัย หรือ technique ที่มีความเชี่ยวชาญ:

Personal Statement เกี่ยวกับงานวิจัย:

ผลงานวิจัยที่อาจารย์มีความภูมิใจ 5 อันดับ: