Parasitology.MDCU

Kobpat Phadungsaksawasdi

อ.นพ.กอบพัฒน์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

อาจารย์ A-5

Email: kobpat.p@chula.ac.th

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี:

แพทยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท:

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก:

ดำแหน่งอื่นๆ:

กรรมการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

keyword เกี่ยวกับหัวข้อ, งานวิจัย หรือ technique ที่มีความเชี่ยวชาญ:

Personal Statement เกี่ยวกับงานวิจัย:

ผลงานวิจัยที่อาจารย์มีความภูมิใจ 5 อันดับ: