Parasitology.MDCU

จัดอบรม เรื่อง “มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189:2012, มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003, มาตรฐานแนวทางการตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการ ISO 19011:2018”

Date: 22  May 2021
Author: Department of Parasitology Faculty of Medicine Chulalongkorn University
Category: News

วิทยากร
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพรรณ จารุรักษ์

22 พฤษภาคม 2564
9.00 – 10.40 น.         
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189:2012 และ มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003 โดย ศ.พญ. นวพรรณ  จารุรักษ์

10.45 – 11.00 น.       
พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.       
การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189:2012 และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003 โดย ศ.พญ. นวพรรณจารุรักษ์

12.00 – 13.00 น.       
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.       
สรุปและตอบข้อซักถาม โดย     ศ.พญ. นวพรรณ  จารุรักษ์