จัดอบรม เรื่อง “มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189:2012, มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003, มาตรฐานแนวทางการตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการ ISO 19011:2018”

จัดอบรม เรื่อง “มาตรฐานห้องปฏิบั…

รับการตรวจประเมินต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

รับการตรวจประเมินต่ออายุและขยายข…