Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ติดต่อเรา

ที่อยู่ ภาควิชาปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 022564387

 

Department of Parasitology

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Bangkok 10330, Thailand.

Tel. 022564387

Bigcleaning Day

เชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตเข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัครแพทย์ช่วยสอน ภาควิชาปรสิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ต่ำแหน่งอาจารย์ (A-5) สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฟลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาระตับปริญญาเอกด้นปรสิตวิทยา

หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาตจวิทยา หรือ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

หรือ

(3) สำเร็จการศึกษาวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีความสนใจด้านปรสัตวิทยา

ลงประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ "1st International Research Forum on Leishmaniasis

   ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจังานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ "1st International Research Forum on Leishmaniasis" โยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ทำวิจัย ระหว่าภูมิภาคอาเซียนและทวีปยุโรป จัดประชุม ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 1301 ชั้น 13 โซน C จำนวน 200 ที่นั่ง วันที่ 14-15 พฤษจิกายน 2562 เวลา 8:00 น. - 18:00 น.

Login Form