ติดต่อเรา

  • Print

ที่อยู่ ภาควิชาปรสิตวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 18

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 022564387

 

Department of Parasitology

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Bangkok 10330, Thailand.

Tel. 022564387