หลักสูตร

  • Print

หลักสูตรของภาควิชาปรสิตวิทยานั้นมีอยู่ด้วยกัน 1 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ปรสิตวิทยาทางการแพทย์)

รายละเอียดมีดังนี้

 

Curriculum

Name: Master of Science (M.Sc.) (Medical Parasitology)

Area of Study: Medical Parasitology studied by Applied Biology, Melecular Bilogy, Immunology and other research-related sciences

Eligibility: To Apply one must be graduate of either;

                -Doctor of Medicine

                -Doctor of Veterinary Medicine

                -Bachelor of Science(Public Health)

                -Bachelor of Science(Health Sciences)

                -Dip in Nursing Science

                -Bachelor of Nursing Science

                -Any equivalent to one of the above which is certified by the Office of the Higher Education Commission(OHEC)

                Additionally, other requirements are as of the announcements of the Graduate School of Chulalongkorn University and the curriculum committee’s consideration.

Curriculum Details

                Total Credits:                                     36           Credits

                Pattern 1(2)

                                Lectures                               18           Credits

                                                -Compulsory      11           Credits

                                                -Elective               7              Credits

                                Thesis                                   18           Credits

                Compulsory Courses                                                                                      11           Credits

                        3008701 Advanced Medical Parasitology I                                                   3 (1-6-5)

                                                                                                                                 

                    3008704   Molecular Biology of Parasites                                                          3 (2-3-7)

                         

        3008831   Special Research Project in Parasitology                                        3 (0-9-3)

                                           

                    3008708    Seminar in Parasitology I                                                                    1 (1-0-3)

                           

                        3008801   Seminar in Parasitology II                                                                  1 (1-0-3)

                             

         Elective Courses                                                 7                       Credits

                    3000719    Cell and Molecular Biology                                                                3 (3-0-9)

                                   

                         3008703   Advanced Medical Entomology                                                        3 (1-6-5)

                                           

                        3008705   Diagnostic Parasitology                                                                       3 (1-6-5)

                             

                        3008706 Current Topics in Molecular Parasitology                                      1 (1-0-3)

                     

                    3008707   Current Topics in Parasite Immunology                                         1 (1-0-3)

                     

                        3008832   Special Research Project in Molecular Parasitology                   3 (0-9-3)

                                           

        3008833   Special Research Project in Parasite Immunology                       3 (0-9-3)

                                           

                        3010705   Research Methodology in Medical Science                                    2 (2-0-6)

                                   

              3008813   Thesis                                                                                                        18 Credits