Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ศ. ดร. นพ. เผด็จ สิริยะเสถียร

 

ชื่อ    (ไทย) นายแพทย์ เผด็จ สิริยะเสถียร                                     ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 

         (อังกฤษ) Dr. Padet Siriyasatien                                          Position Associate Professor

 

         E-mail:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

คุณวุฒิ 

 

BSc (Entomology) Kasetsart University, Bangkok, Thailand

 

MD  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 

DTM&H Mahidol University, Bangkok, Thailand

 

PhD (Molecular Biology and Immunology) Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, United Kingdom

 

ฝึกอบรม

 

1.            Biology of Disease Vectors Course: Sponsored by John and Catherine T. Macarthur Foundation, Howard Huges Medical Institute, World Health Organization and Fundacao Oswaldo Cruz, 11-24 July 1999, Manaus, Brazil.

 

2.            The 1st International Training Course on Tropical Diseases Control: Sponsored by the Government of the People’s Republic of China, 1 Sep-31 Oct 2002, Jiangsu Institute of Parasitic Diseases, Wuxi, P.R. China.

 

3.            Mini MBA in Health รุ่นที่ 20 

 

4.            ผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ (MSE) รุ่นที่  10

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 

Medical Entomology and Medical Parasitology

 

ผลงานทางวิชาการ

 

วิจัย

 

1.            กนก พฤฒิวทัญญู นนทชัย เอกชัยวรวุฒิภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ นันทนา ศิริทรัพย์ และ เผด็จ สิริยะเสถียรการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการจำแนกสปีชีส์ของหนอนแมลงวันที่เก็บจากศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2553; 54(6): 637-48.

 

2.            รัชฎาภรณ์ จันทร เผด็จ สิริยะเสถียร อภิวัฏ ธวัชสิน อุษาวดี ถาวระ และ กนก พฤฒิวทัญญูการจำแนกชนิดแมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญทางนิติกีฏวิทยาในประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลสารพันธุกรรมบริเวณ second internal transcribed spacer ของ ribosomal DNA และยีน NADH dehydrognase subunit 5 จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2555; 56(1): 101-13.

 

3.            Jongwutiwes S., Chantachum N., Kraivichian P., Siriyasatien P., Putaporntip C, Tamburrini A., La Rosa G., Sreesunpasirikul C., Yingyourd P. and Pozio E., First Outbreak of Human Trichinellosis Caused by Trichinella pseudospiralis. Clinical Infectious Diseases, 1998; 26:111-5.

 

4.            Nuchprayoon. S., Siriyasatien. P., Kraivichian. K. and Nuchprayoon. I. Prevalence of Parasitic Infections Among Thai Patients at the King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. J. Med Assoc. Thai. 2002; 85 (Suppl. 1): S415-23.

 

5.            Siriyasatien P., Yingyord P. and Nuchprayoon S. Efficacy of Albendazole Against Early and Late Stage of Trichinella spiralis Infection in Mice. J Med Assoc Thai 2003; 86 (Suppl. 2): S 257-262.

 

6.            Taksinvarajarn R., Tanayapong P., Pongratanaman S., Hansasuta P., Bhattarakosol P.,  Siriyasatien P. Prevalence of dengue virus in Aedes mosquitoes during dry season by semi-nested reverse transcriptase-polymerase chain reaction (Semi-nested RT-PCR). J Med Assoc Thai 2004; 87 (Suppl.2): S129-134.

 

7.            Siriyasatien P., Tangthongchaiwiriya K., Jariyapan K., Kaewsaitiam S., Poovorawan Y and Thavara U. Analysis of salivary gland protein of the mosquito Armigeres subalbatus. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005; 36(1):64-67.

 

8.            Siriyasatien P., Tangthongchaiwiriya K.., Kraivichian K.,  Nuchprayoon S., Tawatsin A.,  and Thavara U. Decrease of mosquito salivary gland proteins after a blood meal: An implication for pathogenesis of mosquito bite allergy. J Med Assoc Thai 2005;88(Suppl 4): S255-S259

 

9.            Kraivichian K, Nuchprayoon S, Siriyasatien P, Saksirisampant W, Nuchprayoon I.   Resolution of Eosinophilia after Treatment of Cutaneous Gnathostomiasis. J Med Assoc Thai 2005;88(Suppl 4): S163-S166.

 

10.          Thavara U, Siriyasatien P, Tawatsin A, Asavadachanukorn P, Anantapreecha S, Wongwanich R, Mulla M S. Double infection of heteroserotype of dengue viruses in field populations of Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) and serological features of dengue viruses found in patients in Southern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37(3):468-476.

 

11.          Jariyapan N., Choochote W., Jitpakdi A., Harnnoi A., Siriyasatein P., Wilkinson M.C. and Bates P.A. A glycine- and glutamate-rich protein is female salivary gland-specific and abundant in the malaria vector Anopheles dirus B (Diptera: Culicidae). J Med Entomol. 2006 Sep;43(5):867-74.

 

12.          Jariyapan N, Choochote W, Jitpakdi A, Harnnoi T, Siriyasatein P, Wilkinson MC, Junkum A, Bates PA. Salivary gland proteins of the human malaria vector, Anopheles dirus B (Diptera: Culicidae). Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2007 Jan-Feb;49(1):5-10.

 

13.          Tawatsin A, Thavara U, Bhakdeenuan P, Chompoosri J, Siriyasatien P, Asavadachanukorn P, Mulla M S. Field evaluation of novaluron, a chitin synthesis inhibitor larvicide, against mosquito larvae in polluted water in urban areas of Bangkok, ThailandSoutheast Asian J Trop Med Public Health 2007; 38(3):434-441.

 

14.          Thavara U, Tawatsin A, Bhakdeenuan P, Wongsinkongman P, Boonruad T, Bansiddhi J, Chavalittumrong P, Komalamisra N, Siriyasatien P, Mulla M S. Repellent activity of essential oils against cockroaches (Dictyoptera: Blattidae, Blattellidae, and Blaberidae) in Thailand.  Southeast Asian J Trop Med Public Health 2007;38 (4), 663-673.

 

15.          Thavara U, Tawatsin A, Pengsakul T, Bhakdeenuan P, ChanamaS, Anantapreecha   S, Molito C, Chompoosri J, Thmmapalo S, Sawanpanyalert P, SiriyasatienP. Outbreak of Chikungunya fever in Thailand and virus found in field populations of vector mosquitoes, Aedes aegypti (L.) and Aedes albopictus Skuse (Diptera:Culicidae). Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009; 40 (5), 951-962.

 

16.          Chompoosri1  J, Fraser T , Rongsriyam  Y, Komalamisra  N, Siriyasatien  P , Thavara  U , Tawatsin  A,  Fraser  MJ, Intramolecular integration assay validates integrates PHI C31 and R4   potential in a variety of insect cells. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009 Nov;40(6) 1235-1253.

 

17.          Siriyasatien P, Pengsakul T, Kittichai V, Kaewsaitiam S, Thavara U, Tawatsin A, Asavadachanukorn P,  Mulla M S. Identification of blood meal of field caught Adedes aegypti (L.) by multiplex PCR. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010;41 (1) 43-47.

 

18.         Suankratay C, Suwanpimolkul G, Wilde H, Siriyasatien P. Autochthonous Visceral Leishmaniasis in an HIV-infected patient: the First in Thailand and Review of the Literature. Am J Trop Med Hyg. 2010;82 (1) 4-8.

 

19.          Preativatanyou K, Sirisup N, Payungporn S, Poovorawan Y, Thavara U, Tawatsin A, Sungpradit S, Siriyasatien P. Mitochondrial DNA based identification of some forensically blowflies in Thailand. Forensic Science International 2010 (202):97-101.

 

20.          Phumee A, Preativatanyou K, Kraivichain  K, Thavara U, Tawatsin A, Phusup U, Siriyasatien P. Morphology and protein profiles of salivary glands of the filarial vector mosquito Mansonia uniformis; possible relation to blood feeding process. Asian BioMedicine 2011:5 (3) 353-360.

 

21.          Tawatsin A, Thavara U, Chompoosri J, Phusup Y, Jonjang N, Khumsawads C, Bhakdeenuan P, Sawanpanyalert P,  Asavadachanukorn P, Mulla M S, Siriyasatien P, and Debboun M. Insecticide resistance in bedbugs in Thailand and laboratory evaluation of insecticides for the control of Cimex hemipterus and Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae). J Med Entomol. 2011;48(5) 1023-30.

 

22.          Potiwat R, Komalamisra N, Thavara U, Tawatsin A, Siriyasatien P. Competitive suppression between chikungunya and dengue virus in Aedes albopictus c6/36 cell line. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011 Nov;42(6):1388-94.

 

23.          Thanapatcharoen A, Preativatanyou K, Phumee A, Krivichian K, Sitthicharoenchai P, Wilde H, and Siriyasatien P. Cutaneous myiasis caused by Dermatobia hominis in Thai travellers: first report in Thailand. Asian BioMedicine. 2012 Jun;6(3):487-94.

 

24.          Chompoosri J,  Thavara U, TawatsinA, Anantapreecha S,  Siriyasatien P. Seasonal Monitoring of Dengue Infection in Aedes aegypti and Serological Feature of Patients with Suspected Dengue in 4 Central Provinces of Thailand. Thai J Vet Med. 2012 Jun;42(2):185-193.

 

25.          Chusri S, Hortiwakul T, Silpapojakul K, Siriyasatien P. Consecutive cutaneous and visceral leishmaniasis manifestations involving a  novel Leishmania species in two HIV patients in Thailand. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2012 July;87(1): 76-80.

 

ตำรา

 

1.            สุรางค์ นุชประยูร และ เผด็จ สิริยะเสถียร เทคนิคทางอณูชีววิทยา (Basic Molecular Biology Techniques)” ใน สุรางค์ นุชประยูร, จินตนา จิรถาวร, ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์   บรรณาธิการ เวชศาสตร์โมเลกุล (Molecular Medicine) จำนวน 421 หน้า กรุงเทพฯ Text and Journal Publication Co., Ltd.  2546; หน้า 34-102

 

บทความ

 

1.            เผด็จ สิริยะเสถียรความสัมพันธ์ระหว่างยุงและเชื้อมาลาเรีย: ความหวังใหม่ในการควบคุมมาลาเรียจุฬาลงกรณ์เวชสาร 2544; 45(7):561-67.

 

2.            เผด็จ สิริยะเสถียร และ นันทนา ศิริทรัพย์ การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูลวงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ” จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2548; 49(4): 195-200.

 

3.            Siriyasatien P and Thavara U., Genetically modified mosquitoes: A new strategy to control vector borne diseases (Review). Thai J Vet Med. 2006 Sep;36(4):9-19.

 

Login Form